Skip to main content

This website uses cookies to make the website simpler.

Find out more about our privacy policy. Ok

Cyfres Amdani - Lefel Sylfaen (Foundation)

Mae'r holl lyfrau yma ar gael i'w prynu ar-lein ar www.gwales.com

All of these books are available to buy online at www.gwales.com

Stori dros un noson am bobl wahanol sy’n byw mewn tai gwahanol ar un stryd benodol. Mae hon yn nos Wener heb ei thebyg…

An intriguing story about different people, living in different houses, on one specific street. This is a Friday night like no other…

Cyfres o straeon byrion am bentref yng nghymoedd Rhondda Fawr a Rhondda Fach.

A series of short, anecdotal stories about a Rhondda Valley village.

Nofel fywiog sy’n dilyn dirgelwch damwain car. Mae Dafydd, sy’n cerdded yn ei gwsg, yn deffro’n waed i gyd...ond pwy sy ar fai?

A lively novel about a mystery hit-and-run car crash. Dafydd, who walks in his sleep, wakes up covered in blood...but who’s to blame?

Mae’r llyfr yma’n cynnig disgrifiadau arbennig o 30 lleoliad gwahanol sy’n bwysig yn hanes Cymru.

This book sheds light on 30 different locations connected to Welsh history.

Stori sy’n ymdrin â phwnc sensitif - mae Sam, y prif gymeriad, yn teimlo’n gaeth yn y corff anghywir ac mae eisiau newid rhyw.

A story that deals with a sensitive subject - Sam, the main character, feels trapped in the wrong body and wants to change sex.

Nofel ddoniol, hawdd i’w darllen yn dilyn bywyd y llyfrgellydd Blodwen Jones, sy’n cadw gafr ac yn breuddwydio am briodi ei thiwtor Cymraeg!

A funny, easy-to-read novel following the life of librarian, Blodwen Jones, who keeps a pet goat and dreams of marrying her Welsh tutor!

Dilyniant i ddyddiadur doniol y llyfrgellydd, Blodwen Jones, sy’n parhau i chwilio am gariad.

The sequel to Blodwen Jones’ humorous diary; and yes, she’s still looking for love. 

Y gyfrol olaf yn y gyfres boblogaidd sy’n dilyn bywyd lliwgar y llyfrgellydd, Blodwen Jones.

The last in a popular series following the colourful life of librarian, Blodwen Jones.

Mae Ceri wedi symud yn ôl i bentre Garn Fadryn ym Mhen Llŷn. Mae hi’n symud i hen dŷ ei nain i redeg Gwely a Brecwast.

Ceri has returned to Garn Fadryn village on the Llŷn peninsula. She moves to her grandmother’s old home to run a bed and breakfast business.

Wyth stori gan rai o awduron gorau Cymru, yn cynnwys Bethan Gwanas, Guto Dafydd, Mared Lewis a Lois Arnold.

Eight stories by some of Wales' best storytellers, including Bethan Gwanas, Guto Dafydd, Mared Lewis and Lois Arnold.

Llyfr am ferch o Newcastle upon Tyne, sy’n dod i Gymru i ddysgu Cymraeg.  Mae dysgu’r iaith yn datgelu cyfrinachau am deulu ei mam.

A book about a girl from Newcastle upon Tyne, who comes to Wales to learn Welsh. Learning the language reveals secrets about her mother’s family.