Skip to main content

This website uses cookies to make the website simpler.

Find out more about our privacy policy. Ok

Cyfres Amdani - Lefel Mynediad (Entry)

Mae'r holl lyfrau yma ar gael i'w prynu ar-lein ar www.gwales.com

All of these books are available to buy online at www.gwales.com

Stori ramant ysgafn, gyda thipyn o hiwmor, am fenyw o’r enw Sophie Reynolds.
A light-hearted romance about one memorable day in the life of Sophie Reynolds.

Dyma stori dditectif sy’n dilyn hynt a helynt y ditectif preifat, Elsa Bowen. Heddiw, mae Arfon Davies, maer tref Caernarfon, mewn trwbl...

A detective story following the trials and tribulations of private detective, Elsa Bowen. Today, Arfon Davies, Caernarfon’s town mayor, is in trouble...

Cyfres o chwech stori ysgafn, wreiddiol gan awduron amrywiol.

A series of six original, light-hearted short stories by various authors.

Bywgraffiad sy’n rhoi darlun personol ac onest o’r canwr opera a’r cyflwynydd radio a theledu adnabyddus, Wynne Evans.

A biography that paints an honest and personal picture of the opera singer and well-known radio and television presenter, Wynne Evans.

Llyfr arall yn dilyn hynt a helynt y ditectif preifat, Elsa Bowen.

Another book in the detective series based in Caernarfon, following private detective, Elsa Bowen.

Stori sy’n edrych drwy dwll y clo ar gymeriadau lliwgar Stryd y Bont. Pa gyfrinachau sydd ganddyn nhw, a pha gysylltiadau sydd rhyngddyn nhw?

A through-the-keyhole narrative, looking at Sryd y Bont’s colourful characters. What secrets do they have and what connections do they share?

Ciplun o ddiwrnod digri ym mywyd un teulu - y cyflwynwyr teledu adnabyddus, Rhodri Owen a’i wraig Lucy Owen, eu mab Gabriel, a Buddy’r ci.

A humorous day in the life of one family - the well-known television presenters, Rhodri Owen, his wife, Lucy Owen, their son Gabriel, and Buddy the dog.

Chwe chwedl am geffylau. Mae’r chwedlau’n dod o Sir y Fflint, Morgannwg, Sir Gaerfyrddin, Gwynedd, Sir Benfro a Phowys.

Six tales about horses. The tales come from Flintshire, Glamorgan, Carmarthenshire, Gwynedd, Pembrokeshire and Powys.

Dyma nofel am ferch o’r enw Alix Jenkins. Mae hi’n gweithio i Heddlu Aberglas. Mae hi’n hoffi’r gwaith yn fawr iawn.

This is a novel about a girl called Alix Jenkins. She works for Aberglas Police. She likes the work a lot.

Mae Ric yn gerddor. Mae ei wraig e'n ei adael e ac yna mae e'n ennill y loteri! 

Ric is a musician. His wife decides to leave him and on the same night, he wins the lottery! 

Saith stori fer i ddysgwyr gan yr awdur a'r tiwtor, Esyllt Maelor. 

Seven short stories by the author and tutor, Esyllt Maelor. 

Dyma chwe chwedl o Gymru am y môr. Maen nhw’n chwedlau enwog yn hanes Cymru – fel chwedl Cantre’r Gwaelod a hanes Bendigeidfran yn croesi’r môr i Iwerddon o’r Mabinogi.

A collection of Welsh legends, rewritten by master storyteller, Fiona Collins.